หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากมีการสะกดผิด
สามารถแจ้ง จนท.ได้ในวันปฐมนิเทศ วัดตัวตัดสูท

** กรุณาจดจำรหัสประจำตัวของท่าน เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศและวันงานเวทีฯ
Crown Ruby Star
หมายเลข ชื่อ-สกุล
CRS 001 คุณ ทัศนา ยิ้มสมบูรณ์
CRS 002 คุณ ภวดี สร้อยทอง
CRS 003 คุณ อี๊ด ศรีสะใบ