หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากมีการสะกดผิด
สามารถแจ้ง จนท.ได้ในวันปฐมนิเทศ วัดตัวตัดสูท

** กรุณาจดจำรหัสประจำตัวของท่าน เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศและวันงานเวทีฯ
Dimond Star
หมายเลข ชื่อ-สกุล
DS 001 คุณ จันจิรา เห่งนาเลน
DS 002 คุณ จำรัส กองบุญ
DS 003 คุณ ฉวี คำใบ
DS 004 คุณ ณกฤช  สิริศุภกฤตกุล
DS 005 คุณ นฤมล พึ่งพันธ์
DS 006 คุณ มณีรัตน์ จันทระ
DS 007 คุณ รัตนาพร เทียมปาน
DS 008 คุณ วันเพ็ญ ศรีสุวรรณ์
DS 009 คุณ ศุภชัย กิจพนาพร
DS 010 คุณ สมพร โพธิ์หิรัญ
DS 011 คุณ สินีนาฏ รักนุกูล
DS 012 คุณ อภิคม ศักดา
DS 013 ทีมพาวเวอร์ไลฟ์  (โดยคุณหทัยกาญจน์  วงศ์ริน)